ASAM Patient Guide - NJ

Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508621

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 19

19 CÁC CÂU NÊN HỎI BÁC SĨ LÂM SÀNG • Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ mình nghiện opioid? • Có những cách điều trị nào? • Cách điều trị nào sẽ phù hợp nhất cho tôi? • Việc điều trị của tôi sẽ thay đổi như thế nào khi tôi có tiến bộ trong quá trình hồi phục? • Bác sĩ sẽ quyết định như thế nào về những thay đổi trong kế hoạch điều trị của tôi, bao gồm cả các thay đổi về thuốc? • Có những dịch vụ và hỗ trợ nào khác để hỗ trợ quá trình hồi phục của tôi? • Có sự khác biệt về chi phí của các loại thuốc điều trị không? • Bảo hiểm có chi trả chi phí thuốc điều trị không? • Tôi sẽ được điều trị ở đâu?

Articles in this issue

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide