ASAM Patient Guide - NJ

Tagalog - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508620

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Nakalaan ang lahat ng karapatan. ASAM.org © 2023 American Society of Addiction Medicine. Nakalaan ang lahat ng karapatan. ASAM.org 2 INTRODUKSYON Ang pagkalulong ay isang pangmatagalang medikal na sakit na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, gayundin sa kanilang mga pamilya at komunidad. Noong 2018, humigit-kumulang 2.1 na milyong Amerikanong may edad 12 taon pataas ang nagkaroon ng sakit sa paggamit ng opioid (aktibong pagkalulong sa opioid). Tulad ng diabetes o sakit sa puso, walang gamot para sa pagkalulong. Ngunit maaari itong mapamahalaan, at maaring gumaling ang mga taong nalulong. May mga available na paggamot na napatunayang ligtas at mabisa. Maaaring magbigay-daan ang paggamot na ibinibigay ng mga sinanay na clinician sa mas malusog na paraan ng pamumuhay, na malayo sa mga sintomas ng pagkalulong. Tinutukoy ang malusog na paraan ng pamumuhay bilang pagpapagaling. Kadalasang pinakamabisang opsyon para sa pagkalulong sa opioid ang paggamot na ginagamitan ng gamot na sinabayan ng pagpapayo at iba pang suporta. Nagbibigay ang dokumentong ito ng mga katotohanan tungkol sa paggamot mula sa Ang American Society of Addiction Medicine (ASAM) — ang nangungunang medikal na samahan para sa paggamot sa pagkalulong. Matuto nang higit pa tungkol sa ASAM sa www.ASAM.org. KAHULUGAN NG PAGKALULONG * Ang pagkalulong ay isang nagagamot at pangmatagalang medikal na sakit na kung saan pilit na hinahanap at ginagamit ng isang tao ang mga kontroladong kemikal tulad ng mga droga o alak, o nakikibahagi siya sa iba pang pag-uugali (gaya ng pagsusugal) sa kabila ng mga pinsalang idinudulot nito sa kanyang kalusugan at/o kanyang buhay. Isa itong sakit sa utak dahil binabago ng pagkalulong kung paano gumagana ang utak. Naaapektuhan ng pagkalulong ang mga bahagi ng utak na kumokontrol sa pag- uudyok, pagkontrol sa sarili, reaksyon sa stress, memorya, at pagdedesisyon. Maaaring tumagal nang mahabang panahon ang mga pagbabagong ito, kahit na tumigil ang tao sa paggamit ng mga kontroladong kemikal. Kung walang paggamot at suporta sa pagpapagaling, maaaring patuloy na lumala ang pagkalulong. *Binago mula sa Kahulugan ng Pagkalulong ng ASAM https://www.asam.org/quality-care/definition-of-addiction 2 © 2023 American Society of Addiction Medicine. Nakalaan ang lahat ng karapatan. ASAM.org

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Tagalog - ASAM Opioid Patient Guide