ASAM Patient Guide - NJ

Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508621

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Bảo lưu mọi quyền. ASAM.org American Society of Addiction Medicine đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều trị nghiện hàng đầu để đảm bảo người nghiện có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và hồi phục lâu dài. Để nhận phiên bản trực tuyến của hướng dẫn này, các tài nguyên hỗ trợ và điều trị bổ sung, hãy truy cập: www.asam.org/guidelines ASAMPAT07203_NJvi h ps://www.nj.gov/humanservices/dmhas/home/index.html Hướng dẫn bỏ túi này được tài trợ bởi Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Chất Gây Nghiện (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA), Trợ Cấp Ứng Phó Với Opioid của Tiểu Bang (State Opioid Response Grants), Danh Mục Hỗ Trợ Trong Nước của Liên Bang (Catalogue of Federal Domestic Assistance, CFDA) Số 93.788 Các quan điểm và ý kiến trong ấn phẩm này không phải là quan điểm và ý kiến của SAMHSA hoặc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services) và không nên được hiểu như vậy. ASAM American Society of Addicžon Medicine

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide