ASAM Patient Guide - NJ

Tagalog - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508620

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Nakalaan ang lahat ng karapatan. ASAM.org Ang American Society of Addiction Medicine ay kumakatawan sa mga nangungunang provider ng pangangalaga sa pagkalulong na nakatuon sa pagtiyak na maa-access ng mga indibidwal na nakakaranas ng pagkalulong ang de-kalidad na pangangalaga at makakapasok sila sa pangmatagalang pagpapagaling. Para sa online na bersyon nitong gabay sa pasyente at karagdagang mapagkukunan ng paggamot at suporta, bisitahin ang: www.asam.org/guidelines ASAMPAT07203_NJta h ps://www.nj.gov/humanservices/dmhas/home/index.html Ginawang posible ang pagpopondo sa maliit na gabay na ito ng Blg. 93.788 ng Catalog ng Pederal na Domestikong Tulong (Catalog of Federal Domestic Assistance, CFDA) ng Mga Gawad sa Pagtugon sa Opioid ng Estado ng Pangasiwaan ng Mga Serbisyo sa Pang-aabuso sa Kontroladong Kemikal at Kalusugan ng Pag-iisip (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) Hindi direktang sumasalamin ang mga pananaw at opinyon na nakapaloob sa publikasyong ito sa mga pananaw at opinyon ng SAMHSA o ng Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S., at hindi dapat bigyang-kahulugan ang mga ito bilang ganoon. ASAM American Society of Addicžon Medicine

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Tagalog - ASAM Opioid Patient Guide