ASAM Patient Guide - NJ

Haitian Creole - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508613

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Tout dwa rezève. ASAM.org American Society of Addiction Medicine reprezante prensipal founisè swen pou adiksyon yo, ki pran angajman pou asire moun k ap soufri ak adiksyon yo kapab jwenn bon kalite swen epi antre nan yon gerizon alontèm. Pou ka jwenn yon vèsyon anliy gid pasyan sa a ak lòt resous tretman ak sipò, ale sou sitwèb: www.asam.org/guidelines ASAMPAT07203_NJhc h ps://www.nj.gov/humanservices/dmhas/home/index.html Se Administrasyon Sèvis Lit kont Konsomasyon abizif Dwòg/Alkòl ak Sèvis Sante Mantal la (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA), Sibvansyon Leta pou Lit kont Opyoyid (State Opioid Response Grants) ak Katalòg Èd Domestik Federal la (Catalogue of Federal Domestic Assistance, CFDA) Nimewo 93.788, ki bay finansman pou ti gid sa a kapab posib. Pwendvi ak opinyon ki genyen nan piblikasyon sa a pa nesesèman reflete sa ki nan SAMHSA oswa Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Ameriken yo (U.S. Department of Health and Human Service), epi yo pa ta dwe entèprete yo fason sa yo. ASAM American Society of Addicžon Medicine

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Haitian Creole - ASAM Opioid Patient Guide